Trung tâm đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN

BIM Manager in DanaBIM
BIM Center and BEM Seminar in Hochiminh City
BIM Center Seminar in Hanoi
BIM Center Seminar in Hochiminh City
Autodesk BIM Software Training
BIM Manager Training Course
Autodesk BIM Software for Architects and Engineers at Novotel Hotel HCMC
BIM Process and BIM Pilot Project Seminar at Liberty Central Hotel HCMC
BIM Adoption Seminar for Architects and Engineers in Can Tho
BIM Process seminar for Architects and Engineers in Hanoi
BIM Process Seminar in Hanoi
Revit Training for Engineers in HCMC
Lịch khai giảng tháng 5.2019
RED SUN trân trọng thông báo lịch khai giảng tháng 5.2019
1. Khai giảng IES VE Pro K.11
- Ngày khai giảng: 14/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
2. Khai giảng Revit MEP
- Ngày khai giảng: 03/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
3. Khai giảng Công trình xanh Kết cấu
- Ngày khai giảng: 13/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các GS, TS cộng tác viên
4. Khai giảng Data Engineering for BIM K.02
- Ngày khai giảng: 14/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5) & 09h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến, ThS. Lê Sĩ Phú & các GS, TS cộng tác viên
5. Khai giảng Revit Architecture K.236
- Ngày khai giảng: 16/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: ThS. Nguyễn Duy Tuệ
6. Khai giảng CIO Review K.01
- Ngày khai giảng: 16/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến, ThS. Lê Sĩ Phú & các GS, TS cộng tác viên
7. Khai giảng Ecotect Analysis K.25
- Ngày khai giảng: 17/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
8. Khai giảng Computational MVAC K.02
- Ngày khai giảng: 17/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các GS, TS cộng tác viên
9. Khai giảng Naviswork Manage K.37
- Ngày khai giảng: 08/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: Lê Hồng Phúc
10. Khai giảng Hoạ viên Cơ điện
- Ngày khai giảng: 18/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các GS, TS cộng tác viên
11. Khai giảng Pyrosim K.01
- Ngày khai giảng: 19/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
12. Khai giảng Hoạ viên Kiến trúc
- Ngày khai giảng: 19/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các GS, TS cộng tác viên
13. Khai giảng Inventor Professional K.35
- Ngày khai giảng: 10/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6) 
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến 
14. Khai giảng Công trình xanh cho Kỹ sư Môi trường
- Ngày khai giảng: 10/04/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các GS, TS cộng tác viên
15. Khai giảng Robot Structural Analysis Professional
- Ngày khai giảng: 21/05/2019
- Thời gian học: 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
16. Khai giảng CFD Simulation K.19
- Ngày khai giảng: 13/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
17. Khai giảng BIM Manager K.22
- Ngày khai giảng: 13/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các GS, TS cộng tác viên
18. Khai giảng Chuyên viên Diễn hoạt Công trình
- Ngày khai giảng: 14/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các GS, TS cộng tác viên
19. Khai giảng ArchiCAD K.01
- Ngày khai giảng: 14/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến 
20. Khai giảng Computational BIM
- Ngày khai giảng: 15/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các GS, TS cộng tác viên
21. Khai giảng Revit Structure & AutoCAD Structural Detailing
- Ngày khai giảng: 15/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
22. Khai giảng Trace 700 K.01
- Ngày khai giảng: 16/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến 
23. Khai giảng Advance Steel K.17
- Ngày khai giảng: 17/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
24. Khai giảng Công trình xanh cho Kỹ sư Cơ điện
- Ngày khai giảng: 18/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5) & 9h00 - 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên
25. Khai giảng Autodesk Dynamo K.01
- Ngày khai giảng: 20/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: KS.Lý Sơn Thiện
26. Khai giảng Hoạ viên Kết cấu
- Ngày khai giảng: 20/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên
27. Khai giảng Tekla Structure K.11
- Ngày khai giảng: 21/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
28. Khai giảng Revit Architecture K.236
- Ngày khai giảng: 22/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
29. Khai giảng Simergy K.01
- Ngày khai giảng: 23/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
30. Khai giảng AutoCAD 2D & 3D
- Ngày khai giảng: 24/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
31. Khai giảng Công trình xanh cho Kiến trúc sư
- Ngày khai giảng: 24/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên
32. Khai giảng Công trình xanh cho Kỹ sư Hạ tầng
- Ngày khai giảng: 25/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5) & 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên
33. Khai giảng Autodesk Plant 3D K.10
- Ngày khai giảng: 27/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
34. Khai giảng Solidworks K.13
- Ngày khai giảng: 28/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
35. Khai giảng 3DS Max K.51
- Ngày khai giảng: 29/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến  
36. Khai giảng Hoạ viên Cơ điện
- Ngày khai giảng: 29/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên
37. Khai giảng Vray for 3DS Max K.52
- Ngày khai giảng: 30/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
38. Khai giảng Flovent K.02
- Ngày khai giảng: 31/05/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
RED SUN mở các khóa học mới tại:
- Gò Vấp: Trường Nguyễn Tri Phương, 112/48 Bùi Quang Là, F.12, Gò Vấp.
- Viện Incos: ĐH Tôn Đức Thắng, 19, Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
RED SUN QUẬN 10:
U6 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10 - (Cư Xá Bắc Hải - TP.HỒ CHÍ MINH) 
ĐT: 0944011133
YM: redsun_quan10@yahoo.com.vn
Skype: redsunbimmaster
Các học viên học từ xa có thể chuyển khoản về:
TK: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CÔNG NGHỆ MẶT TRỜI ĐỎ
- Số TK: 1015 1485 1010 581
- Địa chỉ: EXIMBANK - PGD Bắc Hải - Chi nhánh Quận 11
Đọc thêm
RED SUN khai giảng lớp Revit Architecture K.227 dùng Revit 2019 cho các KTS, KSXD, kỹ sư cơ điện từ các công ty...RED SUN là đơn vị giảng dạy Revit đầu tiên tại Việt Nam, đã đào tạo trên 8000 KTS, KS dùng Revit...đào tạo nhiều kỹ sư cơ điện từ các công ty hàng đầu như REE M&E, Aurecon, Archetype... và nhiều công ty khác.​
RED SUN trân trọng thông báo lịch khai giảng tháng 12.2019
Trung tâm đào tạo RED SUN trân trọng thông báo các khóa học tại RED SUN từ ngày 01.11 đến 14.11.2015 như sau:
RED SUN sẽ khai giảng khóa đào tạo BIM Data Engineer K.01 nhằm phục vụ cho các ứng dụng trong BIM...Các học viên ở xa có thể học qua mạng.
Khóa học cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho các học viên có mong muốn trở thành những nhà thiết kế trong lĩnh vực cơ khí
hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
drlehungtien@redsun.edu.vn
Giám đốc
drlehungtien
Tư vấn RED SUN Quận 10
0944011133
redsun_quan10@yahoo.com.vn redsunbim@redsun.edu.vn
Tư vấn RED SUN Quận 10
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Liên kết  
Copyright © 2008 - 2015.Trung tâm Đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN Autodesk.
Address: U6 Bạch Mã Street, Ward 15, District 10, HCM.
Tel: 0944011133

Website:www.redsun.edu.vn - Email : redsunbim@redsun.edu.vn
Copyright 2015 © www.redsun.edu.vn.